About Us

บริษัท เค.พี.เอส เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ถือกำเนิดจากกลุ่มนักธรุกิจที่มีวิสัยทัศน์ด้านอุปกรณนิรภัย จดทะเบียนเมื่อ เดือน ตุลาคม 2556 โดย จัดจำหน่ายสินค้าหลัก คือ อุปกรณ์นิรภัย สำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ลูกค้าของบริษัทฯได้แก่ กลุ่มธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง-ใหญ่หนว่ยงานเอกชนที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง การผลิตวัสดุเคมีภัณฑ์ การขนส่งสินค้าและลอจิสติกส์ ตลอดจน บุคคลทั่วไป เป็นต้น โดยข้อได้เปรียบทางการแข่งขันทางการตลาดของ ทางบริษัทฯ คือ ความสามารถในการจำหน่ายสินค้าในราคาที่เหมาะสมกว่าคู่แข่ง โดยมีคุณภาพสินค้าที่ทัดเทียมถึงเหนือกว่า ทีมงานการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่เปี่ยมด้วยพลังของคนรุ่นใหม่พร้อมคอยช่วยเหลือผู้ใช้สินค้าหลังการขาย เรามุ่งเน้นในการสร้างความสัมพันธ์ และความรู้สึกที่ดีต่อลกูค้าด้วยถือปณิธานว่า ลูกค้าทุกท่านคือคนสำคัญของเรา

พันธกิจ

1. จัดหาสินค้าคุณภาพ มีราคาเป็นที่พอใจแก่ลูกค้า
2. พัฒนาองค์กรให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ในทุกด้าน
3. ดำเนิน ธุรกิจอย่างโปร่งใส ยึดมั่น ในคุณธรรม

สินค้า

หมวกนิรภัย แว่น หน้ากากกันละอองสารเคมี ปลั๊ก อุดหู รองเท้านิรภัย ฯลฯ

Products